El PDR català 2014-2020 ha assolit el 40,82% d’execució

juny 13, 2019 | Notícies

pdr2

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020 ha executat, fins el 31 de març de 2019, el 40,82% dels 810,81 milions d’euros programats, és a dir, més de 330,99 milions , que garanteixen la correcta execució dels fons europeus d’acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea.

Aquest és el balanç ofert a la 5ena reunió del Comitè de Seguiment del programa, presidida pel director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Oriol Anson.

Aquest Comitè té com a missió examinar periòdicament els resultats de l’aplicació del Programa en relació al compliment dels seus objectius sobre la base dels documents presentats per l’Autoritat de gestió del Programa, Direcció General de Desenvolupament Rural. En aquest sentit, s’ha analitzat detalladament l’execució general del PDR i de les mesures que el composen per tal d’informar sobre els avenços del programa.

Pel que fa als imports convocats, el compromís és molt major per les diferents operacions del programa, atès que ja s’han convocat a data d’avui 611,4 milions d’euros, que representen més del 77% dels imports programats i destinats a convocatòries d’ajut.

Contracte Global d’Explotació

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les destinades al sector agrari a través del Contracte Global d’Explotació (CGE), les quals acumulen un desemborsament fins al primer trimestre de 2019, de més de 232 milions d’euros, és a dir, més del 70% de l’import executat del programa.

Dins d’aquestes operacions, cal destacar les mesures agroambientals (73,8 milions), la millora de la competitivitat de les explotacions agràries (51,3 milions), els pagaments compensatoris per a zones amb limitacions naturals (39,7 milions d’euros) i l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors (31,8 milions).

Per que fa a altres operacions del programa, cal destacar el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader (23,1 milions d’euros), i les mesures adreçades al sector forestal (22,8 milions).

Respecte als indicadors, s’han assolit totes les fites previstes per l’any 2018, complint al el marc de rendiment fixat per la Comissió Europea. En aquest sentit, cal destacar com a dades més significatives, el nombre d’expedients de primera instal·lació de joves executats, amb 1.564 explotacions, la superfície agrícola amb contracte agroambiental i d’agricultura i ramaderia ecològica amb més de 199.578 hectàrees i la superfície agrícola on s’ha aplicat la modernització de regadius amb 8.229 hectàrees.

A banda de l’anàlisi del ritme d’execució del programa s’ha informat sobre el seguiment de les convocatòries publicades, els criteris de selecció de les operacions, l’estat de les modificacions del programa, les actuacions desenvolupades pel DARP en l’àmbit dels joves, l’aplicació de l’Estratègia d’informació i publicitat i per últim el proper període de programació.

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014–2020 compta per tot el període de de programació amb un import total de 810,81 milions d’euros de despesa pública total, dels quals un 43% estan cofinançats amb fons FEADER procedents de la Unió Europea, el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya i el 7% restant prové de l’Administració general de l’Estat.

La reunió ha comptat amb l’assistència de representants de la Comissió Europea, del Ministeri d’Agricultura, del Fons Europeu de Garantia Agrària, de diferents representants del Departament i vocals representants de les següents institucions i organitzacions: Direcció General de Joventut, Departament de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Consell Nacional de Dones de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Unió de Pagesos, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, el Consorci Forestal de Catalunya, entre altres.