UP recorre el Decret de gestió de la fertilització del sòl

oct. 8, 2019 | Notícies

Unió de Pagesos (UP) ha interposat, després d’acordar-ho el seu Consell Nacional, un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

El sindicat agrari ha advertit reiteradament el Departament d’Agricultura de les mancances del text proposat, tant en les fases de consulta prèvia i informació pública, com en la d’elaboració del dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social, així com a la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, en el marc de la Taula Agrària del 15 de maig. Unió de Pagesos ha interposat el recurs per defensar els interessos de la pagesia professional i familiar catalana en tres aspectes que no han tingut una configuració jurídica ajustada a dret.

UP considera contrari a dret establir com a obligacions i responsabilitats de la pagesia titular de les explotacions la gestió de la fertilització en aquestes, sense tenir en compte els contractes vigents de cessió del dret d’adobar amb dejeccions ramaderes previstos a la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu. Aquest fet pot comportar sancions a la pagesia amb arrendaments i parceries sense que en sigui la responsable dels incompliments d’aquestes obligacions i responsabilitats, amb la consegüent inseguretat jurídica que implica.

Unió de Pagesos també considera injustificat, arbitrari, discriminatori i contrari a l’establert a la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària, que els autònoms familiars col·laboradors necessitin una major formació per poder assumir l’assessorament en fertilització de la pròpia explotació. Així mateix, el sindicat creu que és arbitrari que la inacció de l’Administració en la revisió o l’ampliació del programa d’actuació de les zones vulnerables, després d’un any del seu venciment, comporti més limitacions a les explotacions ramaderes que les previstes en el nou decret, que ja incorpora, de manera molt estricta i d’acord amb els coneixements actuals, els requisits per a la nova implantació o ampliació de granges en zona vulnerable.