Carta oberta al ministre Garzón per les seves crítiques sobre el consum de carn

jul. 8, 2021 | Notícies

Sis interprofessionals càrnies s’han sentit molt molestes per la campanya que ha fet el ministre de Consum, Alberto Garzón, en contra del consum de carn, i que s’ha difós en un vídeo a Twitter. Foto: Ministeri de Consum

Així, Interporc (porcí blanc), Asici (porcí ibèric), Provacuno (boví), INTEROVIC (oví i cavrum), Intercun (conill) i Avianza (pollastre), li ha escrit una carta, argumentant les asseveracions que ha inclòs en el seu vídeo.

Garzon s’ha trobat amb el rebuig a la seva proposta per part de companys de l’executiu espanyol com el ministre d’Agricultura, Luis Planas, que l’ha desautoritzat públicament al defensar que les seves paraules estàn“totalment fora de lloc”, per la penalització que suposa per al sector ramader. Per la seva part, el president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha posat clarament al costat de Planas des de Lituània on està de visita oficial, conscient del rebuig per part de la indústria càrnia a les afirmacions de Garzón, que a més es un dels sectors econòmics més importants del país.

Reproduïm el text de la carta:

“Benvolgut Sr. Ministre:

Les sis organitzacions interprofessionals signants “volem manifestar-li l’estupor dels centenars de milers de ramaders, empreses, treballadors i tècnics de tot Espanya vinculats als sectors ramaders i carnis als quals representem, davant la campanya subscrita per vostè mateix i el Ministeri de què és titular, en la qual difama a el conjunt de el sector ramader-carni”.

És preocupant que un ministre de el Govern d’Espanya enarbori una sèrie d’afirmacions errònies o desenfocades, i fer-ho a més a través de canals públics, tractant de crear una confrontació artificial amb un sector, el ramader-carni, que compleix un paper social i econòmic de primera magnitud al nostre país. Segons la FAO, el nostre sector genera a Espanya més de 2,5 milions de llocs de treball i gairebé 9.000 milions d’euros d’exportacions a la balança comercial d’Espanya.

És irresponsable utilitzar les dades de forma interessada quan hi ha moltes dades disponibles de el mateix Govern de què forma part, com les dades oficials de consum de el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació o les dades del Inventari Nacional de Gasos d’efecte hivernacle de el Ministeri per a la transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El sector que representem continuarà amb la seva tasca divulgativa a través de dades contrastades, com els següents:

Quan assegura que el consum excessiu de carn ha comportat l’augment de malalties cardiovasculars, diabetis i, fins i tot, d’alguns tipus de càncer, ha de saber que tots els indicadors internacionals reflecteixen que el patró de dieta i d’estil de vida del nostre país és de els més adequats de el món, oferint perfils que situen Espanya al capdavant mundial:

 • Espanya és el país més saludable de el món (segons el rànquing de Bloomberg, Healthiest Country Index).
 • Espanya és el país amb major esperança de vida de l’món (segons el IHME de la Universitat de Washington i la prestigiosa revista científica The Lancet).
 • Espanya és el país amb més esperança de vida de la Unió Europea (segons l’informe “State of Health in the EU 2019” de la Comissió Europea).
 • Espanya té un índex molt per sota de la mitjana en incidència de càncer de tots els països de l’OCDE (segons l’estudi “Health at Glance 2019” de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).

Quan assegura que per produir 1 kg de carn es requereixen 15.000 litres d’aigua, ha de saber que el 90% de l’aigua que s’atribueix a la producció de carn és “aigua verda”, procedent de la pluja, que seguiria caient en cas de desaparició dels animals. Només un 10% correspon a “aigua blava” i “aigua grisa”, una quantitat inferior a la de molts cultius vegetals.

Quan assegura que el 14,5% dels gasos d’efecte hivernacle a nivell mundial provenen de la ramaderia, ha de saber que:

 • La producció de bestiar i fem representen només el 5,8% de les emissions (Climate Watch i World Resources Institute, Our World in Data. Oxford University. 2020).
 • L’energia, ja sigui en forma d’electricitat, calor, transport o processos industrials, representa la majoria (el 74%) de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). El sistema alimentari mundial, que abasta la producció i els processos posteriors a l’agricultura, com el processament i la distribució, representa el 26% restant de les emissions. I d’aquest 26%, la ramaderia i la pesca representen només una tercera part (Joseph Poore i Thomas Nemecek. Science, 2018).
 • El 80% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) procedents de la ramaderia en el món provenen dels països en vies de desenvolupament (FAO, 2017). No podem contribuir a mitigar el canvi climàtic amb una visió eurocèntrica.
 • La intensitat de les emissions (CO2 eq / kg de carn) varia entre les diferents àrees de el món. En el nostre entorn (Europa de l’Oest) tenim una de les intensitats d’emissió més baixes de el món (FAO, 2017). Els nostres sistemes productius són més eficients en l’ús dels aliments, en el maneig i en la sanitat animal. Per això produïm menys emissions per unitat de producte final.

És important recordar que, a Espanya, segons les dades oficials del Inventari Nacional de Gasos d’efecte hivernacle -Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic-, la producció ramadera de carn representa únicament el 7,8% de el total d’emissions de GEH del nostre país. Per contra, el transport suposa el 27% d’aquestes emissions, seguit per la indústria amb un 19,9%, la generació d’electricitat (17,8%), el consum de combustibles (8,5%) o els processos industrials i ús d’altres productes (8%) (MITECO, 2020).

És important que recordi també que el metà que es produeix en l’agricultura representa al voltant de l’27% de el metà total emès al món. Aquest metà forma part d’un cicle biogènic (es transforma en CO2 i H2O en 12 anys), que passa a ser absorbit per les plantes en les fotosíntesi. Amb censos ramaders estables, no augmentem el CO2 a l’atmosfera al llarg de el temps, pel que no contribuïm a l’escalfament com ho està fent el consum de combustibles fòssils. Per tant, la nostra reducció d’emissions contribueix a la mitigació de el canvi climàtic, a l’igual que altres sectors econòmics.

Quan assegura que “l’abús d’antibiòtics posa en perill la seva eficàcia tant per als animals com per als humans”, ha de saber que:

 • L’ús d’antibiòtics com a promotors de creixement dels animals de granja està prohibit des de 2006 (Directiva 2001/82 / CE i les seves posteriors modificacions). Només de vegades, com passa en el cas dels humans, cal tractar els animals destinats a la producció d’aliments per curar alguna malaltia bacteriana. L’ús responsable de medicaments garanteix el benestar dels animals, i que els aliments que d’ells es deriven siguin sans i segurs.
 • La normativa europea regula quins medicaments i com es poden emprar per tractar els animals. Així, només es poden usar els medicaments que han estat autoritzats després d’haver estat sotmesos a una avaluació de risc amb base científica i resultat favorable.
 • Així ho ha confirmat també l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) indicant que Espanya va reduir un 13,6% les vendes d’antibiòtics veterinaris en 2019, sent una reducció de el 58,8% entre el 2014 i 2019 (Pla Nacional de resistència a Antibiòtics).
 • A nivell europeu, segons l’últim informe de l’Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) sobre el seguiment de residus de medicaments veterinaris i altres substàncies en animals i productes d’origen animal, només es van detectar un 0,30% de no conformitats en 2019. Així, l’EFSA conclou que hi ha un elevat nivell de compliment i que el sistema de vigilància europeu és sòlid i contribueix a protegir el consumidor.

Com sap, fa escassos mesos vam tenir ocasió de reunir-nos amb el secretari general de el Ministeri de Consum, amb el qual vam mantenir una molt cordial i fructífera reunió. En la trobada, vam presentar totes les iniciatives sectorials de suport a la recuperació de país després de la greu situació de pandèmia. Unes iniciatives que inclouen forts compromisos en els àmbits de la sostenibilitat i la transició cap a models de producció basats en la neutralitat climàtica i la circularitat, així com l’ocupació de qualitat, la vertebració territorial, la igualtat d’oportunitats i els patrons de consum equilibrats i saludables per a tota la població.

Ho vam dir a la reunió i ho reiterem ara: el sector ramader-carni contribueix a la creació d’ocupació i genera oportunitats, a més d’impulsar forts compromisos mediambientals amb resultats comprovables. Des del sector, seguirem en el camí de la col·laboració institucional i el diàleg, confiant al seu torn en que els nostres responsables públics contribueixen, amb la seva actitud i les seves manifestacions, a aquest clima d’entesa.

atentament,

Antonio Prieto Risco, presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI);Antonio Sánchez Sánchez, presidente de la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola (AVIANZA);José Luis Tainta Pikabea, presidente de la Organización Interprofesional para el Impulso del Sector Cunícola (INTERCUN);Raúl Muñiz Cimas, presidente de la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (INTEROVIC);Manuel García Lorenzo, presidente de la Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), iEliseu Isla Argelich, presidente de la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO)”

Preparat per JDM