Publicat l’informe sobre l’aplicació de pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient

oct. 20, 2019 | Notícies

Mentre les CC.AA. comencen a abonar l’avançament de la PAC, incloent el pagament verd, el Fons Espanyol de Garantia Agrària (Fega) ha publicat el seu Informe sobre l’aplicació del pagament per pràctiques beneficioses per al clima i el medi ambient campanya 2018.

El Reglament (UE) Nº 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, va establir en el Capítol 3 del seu títol III un pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, conegut com ‘pagament verd’ o ‘Greening’, el qual ha estat desenvolupat en la normativa estatal pel Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre (articles 17 a 24).

Aquest pagament té caràcter anual i es concedeix per cada hectàrea admissible vinculada a un dret de pagament bàsic, sempre que es respectin determinades pràctiques mediambientals, depenent de l’estructura de l’explotació.

En l’informe es detallen alguns aspectes rellevants de com evoluciona aquest pagament verd, com que en els cultius d’oleaginoses, que ocupen en total una superfície de 764.240 ha, destaquen el gira-sol com el cultiu més representatiu amb 685.778 ha, i la colza, amb 78.462 ha declarades durant la campanya 2018.

Així mateix, s’observa que la superfície de cultius proteics descendeix lleugerament respecte a la campanya anterior a causa una baixada del cultiu del pèsol en 23.678 ha, pel que fa a la campanya 2017. De manera semblant es veu un descens de la superfície de faves a 12.354 ha en comparació amb la campanya anterior. Malgrat tot, la superfície total dels cultius proteics, el 2018, ha augmentat en aproximadament 70.796 ha respecte a la campanya de 2014, prèvia a l’aplicació del Pagament Verd.

De la mateixa manera, la superfície de guaret declarada a Espanya, cada campanya, va lleugerament en augment sent clarament rellevant a l’efecte de comptabilitzar-se en el càlcul del 5% de SIE de la terra de cultiu determinada que s’exigeix ​​a les explotacions amb més de 15 ha, donada la seva finalitat d’emmagatzemar la major quantitat d’aigua i nutrients que seran requerits pel cultiu posterior.

J.D.M.