Mesures urgents per afavorir la contractació temporal en el sector agrari espanyol

abr. 8, 2020 | Notícies

El darrer Consell de Ministres, celebrat el dimarts 7 d’abril, ha aprovat un Reial decret llei pel qual es tiren endavant mesures urgents de caràcter temporal en matèria d’ocupació agrària, que permetran garantir la disponibilitat de mà d’obra per fer front a les necessitats d’agricultors i ramaders. Fotos: LaMoncloa

L’objectiu de la nova normativa és assegurar la recol.lecció en les explotacions agràries, el flux productiu per les baules posteriors de la cadena i el proveïment de la població, davant la disminució acusada de l’oferta de mà d’obra que habitualment s’ocupa de les tasques agràries com temporers al camp espanyol, per limitacions sanitàries als viatges des dels seus països d’origen com a conseqüència de la COVID-19. Una situació que es veu agreujada per la seva coincidència amb diverses de les campanyes de més activitat i importància, com la fruita d’os, els cultius d’estiu o la maduixa que no són susceptibles de mecanitzar i, per tant, corren el risc de perdre’s.

Segons ha explicat el ministre d’Agricultura, Luis Planas, s’afavoreix la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l’establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per a assegurar el manteniment de l’activitat agrària, durant la vigència de l’estat d’alarma.

Flexibilització temporal

Les mesures urgents permetran la compatibilització de la prestació per desocupació o altres prestacions de caràcter social o laboral, amb l’exercici de tasques agràries, de manera que s’aconsegueixi prou mà d’obra en l’actual conjuntura per part de la població propera als llocs de cultiu i l’augment de la renda disponible en un moment d’especial vulnerabilitat, sense minvar la protecció social i la salut pública.

Podran ser beneficiaris de les mesures de flexibilització temporal les persones que, a l’entrada en vigor de Reial decret llei, es trobin en situació d’atur o cessament d’activitat i aquells treballadors els contractes dels quals s’hagin vist temporalment suspesos, com conseqüència de el tancament temporal de l’activitat, d’acord amb el que assenyala l’article 47 de el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, excepte els treballadors afectats pels ERTES amb causa de l’COVID-19. També podran accedir a aquests treballs aquelles persones migrants el permís de treball conclogui en el període comprès entre la declaració de l’estat d’alarma i el 30 de juny de 2020, la pròrroga es determinarà a través d’instruccions de la Secretaria d’Estat de Migracions. Igualment podran acollir-se els joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular, que tinguin entre 18 i 21 anys.

Per accedir a aquest tipus de contractes, la norma estableix que podran beneficiar-se de les mesures de flexibilització les persones els domicilis es trobin propers als llocs en els quals fer la feina. Es contempla com a requisit per a l’empresari la necessitat d’assegurar, en tot moment, la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront de la COVID-19.

Les retribucions percebudes per l’activitat laboral que s’ocupi, a l’empara de les mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació, seran compatibles amb diferents prestacions per desocupació.

Així mateix, la nova normativa estipula que, per a la tramitació d’aquestes mesures, les administracions competents i els agents socials han de promoure la contractació de les persones. D’aquesta manera, les ofertes d’ocupació que sigui necessari cobrir en cada localitat les ha de comunicar les empreses i ocupadors als serveis públics d’ocupació autonòmics competents, que les gestionaran amb les persones beneficiàries per donar-los cobertura de manera urgent.

A més, i per assegurar la correcta aplicació del que disposa aquest Reial decret llei, les delegacions i, si escau les subdelegacions de Govern, establirán els mecanismes de coordinació necessaris amb el Servei Nacional d’Ocupació, comunitats autònomes i agents socials.

Planas ha comentat que aquestes mesures urgents aprovades compleixen amb el triple objectiu de garantir el normal aprovisionament dels mercats, el manteniment de la renda de la població que més ho necessiti i de l’activitat i sostenibilitat agràries i la millora de les condicions sociolaborals de la població, assegurant millores en els ingressos per a les persones en situació d’atur o cessament d’activitat.

CCOO veu mancances en la normativa

Davant la publicació d’aquest Reial decret llei, CCOO considera que les mesures que es preveuen per a la contractació de persones estrangeres “queden molt lluny “ dels plantejaments defensats pel sindicat.

Per a CCOO “és absolutament necessari fer compatibles les campanyes agrícoles amb la seguretat i la salut de les persones que treballen en aquestes campanyes, de manera que lamentem que el Govern no sigui més ambiciós i concret en aquesta matèria”. Això, juntament amb els pronunciaments de les patronals en les taules de concertació sectorial a Catalunya, “preocupa especialment” al sindicat, per les conseqüències que pot tenir en aquest sector.

Així, es prioritza la recol·lecció de les collites “sense preveure suficientment tot allò relacionat amb la seguretat dels treballadors i treballadores i les seves condicions laborals, que en molts casos han permès una economia submergida i que no es pagui l’SMI a les persones que treballen al sector”.

Per tot això i un cop aprovat el Reial Decret, CCOO prioritzarà:

  • Garantir les mesures de protecció contra la COVID-19 per a totes les persones que treballen al sector, disposant inexcusablement d’equips de protecció individuals, així com de mesures de protecció col·lectiva, tant al lloc de treball com als menjadors, magatzems, etc.
  • Garantir la seguretat i la higiene als allotjaments que es posin a disposició d’aquests treballadors i treballadores.
  • Garantir la mobilitat de les persones que treballen al camp en condicions de seguretat i en el marc de les directrius establertes per les autoritats sanitàries.
  • Establir una coordinació efectiva entre administracions públiques (Govern estatal, Govern de la Generalitat i ens locals) segons el seu grau de responsabilitat.
  • Reforçar el paper de la Inspecció de Treball per vigilar el compliment estricte de les normes de caràcter laboral que han de ser complertes.
  • Actuar contra els incompliments de totes aquestes qüestions per evitar que es produeixin conflictes socials en l’entorn rural, amb conseqüències impredictibles en l’actual context de crisi sanitària.

Finalment, el sindicat ha afirmat que no permetrà que “la fi justifiqui els mitjans”, ja que entén que “la recol·lecció és necessària”, però també entén que “s’ha de fer en condicions dignes i, sobretot, segures”.