Pas endavant per crear Organitzacions Interprofessionals catalanes

jul. 2, 2020 | Notícies

El Govern català ha aprovat el Decret que estableix el Reglament de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya, amb l’objectiu de donar un marc normatiu al sector agroalimentari per a crear, si es creu convenient, una interprofessional.

La nova normativa respon a una necessitat del sector de disposar d’instruments per a ser competitius i guanyar massa crítica en els mercats, alhora que dóna compliment a les resolucions del Ple Monogràfic del Parlament. Aquest Decret desenvolupa la Llei 18/2015, de creació de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries, que estableix el marc normatiu general del reconeixement i les finalitats d’aquestes organitzacions.

Una de les particularitats del sector agroalimentari català és l’existència d’un important nombre de petites i mitjanes empreses en el sector productor i transformador que es troben en un clar desequilibri davant dels grans grups de la distribució minorista que concentren la demanda. I cal defensar l’existència d’un model propi i diferenciat de comerç de proximitat, en equilibri amb els diversos formats de distribució comercial.

En aquest sentit, els diferents sectors agroalimentaris de Catalunya, cada vegada més integrats (entre producció i indústria-transformació-comercialització) estan reclamant fa temps disposar de mecanismes que els permetin establir acords amplis que afecten les diferents baules de la cadena de valor agroalimentària.

Així mateix, el marc normatiu europeu, la Política Agrària Comuna (PAC), també indica que cal promoure aquest tipus d’instruments d’organització de la producció i els governs competents han de legislar en la matèria. I un dels principals objectius de la PAC és l’orientació de les produccions agràries a les necessitats del mercat, amb la flexibilització dels mecanismes d’intervenció que permetin una major adequació de l’oferta agrària a la demanda.

Amb aquesta nova normativa es facilita la millor integració de la cadena de valor agroalimentària a través d’acords voluntaris entre les parts. I també ha de permetre desenvolupar, si s’escau, les extensions de norma. Aquests instruments no deixen de ser acords entre els agents membres de la interprofessional que estableixen que tots els agents del sector han de participar de les actuacions que determini la mateixa interprofessional. Així es permet estructurar i ordenar millor les relacions entre tots els agents del sector.

El Decret aprovat es dicta a l’empara de l’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia, que atribueix a la Generalitat, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les competències que li atribueixen els articles 149.1.13 i 16 de la Constitució, la competència exclusiva per a la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari.

Aspectes destacats

El Decret fa un desplegament reglamentari de la Llei 18/2015, i entre els principals aspectes que regula cal destacar la regulació del reconeixement, els acords i les extensions de normes de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries que tinguin un àmbit d’actuació no superior al de Catalunya. L’àmbit d’aplicació de la normativa inclou: la producció, la transformació, la comercialització, i la distribució dels productes agroalimentaris dels sectors agrícola, ramader i forestal. T

ambé es regula el Registre de les Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Organització Interprofessional Agroalimentària

A efectes d’aquesta normativa, es considera una Organització Interprofessional Agroalimentària com una organització legalment constituïda, amb personalitat jurídica pròpia, naturalesa jurídica privada i sense ànim de lucre; integrada per organitzacions representatives de la producció i com a mínim també de la transformació, de la comercialització o de la distribució agroalimentària. A més, té un àmbit no superior a Catalunya, on ha de tenir la seu social.

Les seves finalitats son:

 1. Potenciar el coneixement, transparència i eficiència dels mercats, i l’adaptació a les necessitats dels consumidors.
 2. Promoure la recerca, innovació i desenvolupament del sector agroalimentari.
 3. Vetllar per la millora de la qualitat dels productes i dels seus processos.
 4. Promoure una cadena alimentària respectuosa amb el medi ambient.
 5. Millorar la comercialització dels productes, tant en el mercat interior com pel que fa a la seva internacionalització, vetllant pel bon funcionament de la cadena alimentària i afavorint les bones pràctiques en les relacions entre els integrants de l’organització interprofessional agroalimentària.
 6. Promoure l’elaboració de contractes tipus de productes agroalimentaris compatibles amb la normativa vigent.
 7. Promoure l’adopció de mesures de regulació de l’oferta, d’acord amb la normativa vigent en matèria de competència.
 8. Elaborar treballs i estudis per a la millora de la cadena alimentaria i de la seva transparència, i especialment per mitjà de sistemes d’informació que siguin d’interès per als integrants.
 9. Realitzar actuacions de formació per als integrants de la cadena.
 10. Realitzar campanyes de promoció dels productes alimentaris i d’informació al consumidor.
 11. Promoure l’eficiència energètica entre les diferents baules de la cadena alimentària mitjançant accions que redueixin l’impacte ambiental, la gestió responsable de residus i subproductes, i la reducció de les pèrdues d’aliments al llarg de la cadena alimentària.
 12. Potenciar la creació de xarxes de dones, la formació, i l’emprenedoria de les dones en el sector agroalimentari.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per normativa de la Unió Europea.

Requisits de reconeixement

 • Disposar de personalitat jurídica.
 • Acreditar que representa, almenys, el 51% de les activitats econòmiques del producte o sector vinculades a la producció i, com a mínim també, d’alguna de les fases següents de la cadena de subministrament: transformació, comercialització o distribució.
 • Aquest grau d’implantació s’ha d’acreditar mitjançant un barem que ha de proposar l’Organització Interprofessional Agroalimentària.
 • La forma en què cal acreditar el grau de representativitat de les diferents entitats membres de l’Organització queda especificat en l’articulat del Decret.
 • Estatuts: indicar les finalitats i no tenir ànim de lucre, regular les modalitats d’adhesió i retirada dels seus membres, establir l’obligatorietat de tots els membres del compliment dels acords adoptats, regular la participació en la gestió de les Organitzacions de les diferents baules de la cadena, establir un procés de conciliació i de mediació per a la resolució dels conflictes.
 • El procediment amb les condicions per al reconeixement de les Organitzacions queda determinat en el Decret.