S’imposa el reg per degoteig

jul. 21, 2020 | Opinió |

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va donar a conèixer la seva Enquesta sobre l’Ús de l’Aigua en el Sector Agrari (EUASA), amb referència de 2018 i en comparativa biennal a 2016, destacant que la tècnica de reg més utilitzada, amb un 40, 4% del total i un augment del 6,4% en aquest parell d’anys és la de degoteig o reg localitzat, la qual contribueix a una major eficiència i estalvi d’aquest recurs. Foto: J.D.M.

El 2018 es van utilitzar en les explotacions agràries 15.495 hectòmetres cúbics d’aigua de reg, la qual cosa suposa un 3,7% més que un parell d’anys abans, en l’anterior enquesta. Per tècniques de regadiu, un 40,4% del total i 6.226,6 hm3 correspon a degoteig / localitzat, amb un augment del 6,4% en els últims dos anys, seguit de el reg per gravetat o manta, representant encara una tercera part del total (33%), amb 5.107,4 hm3, amb una alça en dos anys del 2,8%, i del reg per aspersió, amb 4.120,6 hm3 (26,6%), un 0,7% més des 2016.

Més de la meitat (54,6%) de l’aigua de regadiu és utilitzat en cultius herbacis, amb 8.465,9 hm3 i un increment del 1,7% en dos anys; un altre 16,7% en fruiters, amb 2.582,5 hm3, un 5,7% més de 2016-2018; un 11,1% en patates i altres hortalisses, amb 1.725,2 hm3, un 3,4% més en aquest temps; un 7,7% en olivar i vinya, amb 1.189,45 hm3 i el 9,9% restant i 1.531,5 hm3 en altres cultius, amb una alça del 15,4%.

El 74,3% del volum d’aigua disponible per al reg en 2018 va ser d’origen superfície, amb 12.874 hm3, enfront d’un 23,9% que procedia d’aigües subterrànies (aqüífers …), amb 4.142,2 hm3 i el 1, 8% restant d’altres recursos hídrics (aigua dessalada, regenerada de les EDAR…).

Pel que fa als volums d’aigua usats en cadascuna de les tècniques de reg per les CCAA, la que més va utilitzar el degoteig va ser la Regió de Múrcia, amb un 86% del volum total consumit en la mateixa, mentre que en el cas de l’aspersió va ser Castella i Lleó (65%) i la que més va tirar de reg per gravetat o manta va ser Catalunya (56%).

Jesús Domingo