Acord polític sobre la PAC 2023-2027

juny 25, 2021 | Notícies

L’acord polític provisional aconseguit divendres 25 de juny pel Parlament Europeu i el Consell sobre la nova Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027 introdueix una PAC més justa, més ecològica, més respectuosa amb els animals i més flexible. Foto: I. F.

A partir de gener de 2023 s’aplicaran objectius mediambientals i climàtics més ambiciosos, d’acord amb el Pacte Verd Europeu. La nova PAC també garantirà una distribució més justa dels ajuts, especialment entre petites i mitjanes explotacions familiars i joves agricultors.

Sobre la base de normes més senzilles establertes a escala de la Unió Europea (UE), cada Estat membre ha de preparar un pla estratègic per aplicar la política en els propers cinc anys. Això els permetrà tenir en compte les condicions locals i centrar-se en l’eficàcia.

El vicepresident executiu de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha declarat que “l’acord assolit marca l’inici d’un canvi real en la manera de les pràctiques agrícoles a tot Europa. En els propers anys, protegirem les zones humides i les torberes, dedicarem més terres agrícoles a la biodiversitat, impulsarem l’agricultura ecològica, obrirem noves fonts d’ingressos a través de l’agricultura de carboni i començarem a corregir les desigualtats en la distribució de l’ajut a la renda”.

Per la seva part, el comissari d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha manifestat que “em complau que hàgim arribat a un acord polític sobre una nova PAC a temps per a la seva aplicació a principis de 2023”.

Per primera vegada, la PAC ha d’incloure la condicionalitat social, el que significa que els seus beneficiaris hauran de respectar els elements de la legislació social i laboral europea per rebre aquests fons. Així mateix, la redistribució de l’ajuda a la renda serà obligatòria. Els Estats membres redistribuiran al menys el 10% en benefici de les explotacions més petites, i hauran de descriure en el seu pla estratègic com tenen previst fer-ho.

Els joves agricultors (fins a 40 anys) rebran un suport reforçat, ja que els Estats membres hauran de reservar-los un nivell mínim obligatori deel 3% dels seus pressupostos d’ajut a la renda en virtut de la PAC. Això, podria incloure les ajudes a la renda, a la inversió o a la posada en marxa de noves explotacions dirigides a joves agricultors.

Objectius més ambiciosos

La nova PAC donarà suport a la transició cap a una agricultura més sostenible amb objectius més ambiciosos en matèria de clima, medi ambient i benestar animal. Permetrà la seva aplicació a través dels plans estratègics nacionals d’acord amb el Pacte Verd i les seves estratègies ‘De la Granja a la Taula’ i ‘Biodiversitat’. També introdueix noves eines que, juntament amb la nova forma de treballar, milloraran l’eficàcia en matèria mediambiental, climàtica i de benestar animal.

 • Coherència amb el Pacte Verd Europeu.
 • Condicionalitat: els requisits mínims que han de complir els beneficiaris de la PAC per rebre ajuts són ara més ambiciosos. Per exemple, a cada explotació, almenys el 3% de les terres cultivables es dedicarà a la biodiversitat i als elements no productius, amb la possibilitat de rebre un ajut a través dels règims ecològics per aconseguir arribar fins al 7%. Tots els aiguamolls i torberes estaran protegits.
 • Els Estats membres estaran obligats a proposar règims ecològics. Aquest nou instrument voluntari recompensarà als agricultors per aplicar pràctiques respectuoses amb el clima i el medi ambient (agricultura ecològica, agroecologia, gestió integrada de plagues, etc.), així com millores en el benestar dels animals. Els Estats membres han d’assignar almenys el 25% del seu pressupost d’ajut a la renda a règims ecològics, un total de 48.000 milions d’euros del pressupost de pagaments directes.
 • Almenys un 35% dels fons de desenvolupament rural s’assignarà a compromisos agroambientals que promoguin les pràctiques mediambientals, climàtiques i de benestar animal.
 • El pressupost de la PAC ha de contribuir significativament a la despesa global de la UEen matèria de clima. Per garantir un càlcul realista i veraç, la Comissió proposarà en el 2025 un nou enfocament diferenciat que superi els mètodes existents.

Major flexibilitat

La nova PAC introdueix una nova forma de treballar, en la qual cada Estat membre elaborarà un pla estratègic nacional en el qual es descrigui la manera en que s’arribarà als objectius de la PAC i els objectius enunciats en el Pacte Verd i en les estratègies ‘De la Granja a la Taula’ i ‘Biodiversitat’.

A més, la nova PAC es centra en l’eficàcia gràcies a:

 • Normes més senzilles a escala de la UE.
 • Un informe d’eficàcia anual que els Estats membres han de presentar a la Comissió a partir de 2024, que anirà acompanyat d’una reunió de revisió anual.
 • La CErevisarà els resultats dels plans estratègics de la PAC el 2025 i 2027. A aquesta revisió seguirà, en cas necessari, la formulació d’una sol·licitud d’acció dirigida als Estats membres.
 • Un conjunt d’indicadors comuns per fer el seguiment de l’aplicació de la PAC i avaluar l’eficàcia dels seus plans estratègics.

Reforçar la posició dels agricultors

 • La nova PAC manté en conjunt una orientació de mercat, en la qual les explotacions agrícoles operen en funció dels senyals de mercat, aprofitant al mateix temps les oportunitats comercials fora de la UE.
 • També reforça la posició dels agricultors en la cadena de subministrament alimentària ampliant les possibilitats que aquests uneixin les seves forces, fins i tot mitjançant determinades excepcions a la legislació sobre competència.
 • S’introduirà una nova reserva agrícola per finançar mesures de mercat en temps de crisi, amb un pressupost anual de al menys 450 milionsd’euros.

Properes mesures

La nova PAC, que abasta tres reglaments (horitzontal, de pla estratègic i d’organització comuna de mercats), ha de ser aprovada formalment pel Parlament Europeu i adoptada pel Consell abans que pugui entrar en vigor.

Quant als plans estratègics de la PAC, els Estats membres tenen fins al 31 de desembre de 2021 per presentar els seus projectes. La Comissió disposarà llavors de sis mesos per avaluar i aprovar els plans, que entraran en vigor a principis de 2023.

Context previ

Cal recordar que la Comissió Europea va presentar les seves propostes sobre la reforma de la PAC el 2018, introduint un plantejament més flexible basat en l’eficàcia i en els resultats, tenint en compte les condicions i necessitats locals i ampliant les ambicions de la UE en matèria de sostenibilitat.

El Parlament Europeu i el Consell van acordar les seves posicions de negociació sobre la reforma de la PAC els dies 21 i 23 d’octubre de 2020, respectivament, el que va permetre l’inici dels diàlegs tripartits el 10 de novembre de 2020.

Al maig de 2020, la Comissió va publicar les seves estratègies ‘De la Granja a la Taula’ i sobre Biodiversitat. Aquestes dues estratègies es van presentar en el marc del Pacte Verd Europeu per a facilitar la transició cap a una major sostenibilitat dels nostres sistemes alimentaris i tractar els factors fonamentals de la pèrdua de biodiversitat. Font: Comissió Europea