Aprovada l’estructura del nou Departament d’Acció Climàtica

juny 22, 2021 | Notícies

El Consell Executiude la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’estructura del nou Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que estarà integrat per cinc unitats directives: la Secretaria General, la Secretaria d’Acció Climàtica, la Secretaria d’Alimentació, la Secretaria d’Agenda Rural i la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible. Foto: Departament d’Acció Climàtica

Corresponen a laSecretaria Generalles funcions d’inspecció dels centres, les dependències i els organismes adscrits al Departament, vetllar per l’organització, la simplificació i la racionalització administratives i assegurar el suport tècnic i jurídic general del Departament, entre d’altres. En dependrà laDirecció de Serveis, que s’encarrega d’elaborar l’avantprojecte dels pressupostos del Departament, del personal i de la prevenció de riscos i seguretat laboral, i de la rendibilitat i optimització de les diferents unitats del Departament. També s’adscriuen a la Secretaria General, a través del Gabinet Tècnic, laTaula Agrària, integrada per representants de les organitzacions professionals agràries, les entitats representatives del món cooperatiu i l’Administració, i l’Observatori Agroalimentari de Preus, que ofereix dades sobre els preus agroalimentaris i ramaders.

El canvi climàtic i la transició energètica cap a les renovables

LaSecretaria d’Acció Climàticaserà la responsable de la lluita contra el canvi climàtic i l’impuls de la transició energètica cap a les renovables. En dependran les direccions generals dePolítiques Ambientals i Medi Natural,dedicada a l’acció i avaluació ambiental de plans i programes, que impulsa un desenvolupament sostenible i dirigeix les mesures de preservació de flora, fauna, entre d’altres temes; deQualitat Ambiental i Canvi Climàtic,centrada a regular, prevenir i controlar l’ambient atmosfèric i la contaminació; els plans i programes sobre protecció de la qualitat de l’aire i reducció de la contaminació acústica i lumínica; l’avaluació ambiental dels projectes d’activitats amb incidència ambiental, i la inspecció i control d’aquestes activitats, a més de la recerca en la matèria, i d’Energia, que tindrà competències per elaborar i dur a terme la política energètica, especialment la millora de l’estalvi i l’eficiència energètics, i el desenvolupament de les energies renovables.

LaSecretaria d’Alimentació,de nova creació igual que la Secretaria d’Agenda Rural, serà l’encarregada d’establir els controls oficials de la cadena alimentària, l’ordenació i el foment de la producció agrícola i ramadera, les polítiques relacionades amb les empreses agroalimentàries, i els segells, els indicadors i les marques de qualitat. Promourà el patrimoni alimentari i la gastronomia del país, les indústries i els mercats alimentaris, i treballarà en les relacions institucionals amb les organitzacions professionals i altres entitats representatives dels sectors agrari i alimentari. Igualment, és competent sobre la promoció d’estudis i campanyes publicitàries sectorials. També ha de donar suport al funcionament del Consell Català de l’Alimentació i coordinar la implementació dels objectius i les actuacions previstes al Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya.

En depenen lesdireccions generals d’Agricultura i Ramaderiaid’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia. La primera és responsable de les polítiques en matèria d’agricultura i ramaderia, i de la prevenció i el control ambiental de les activitats del sector agrari. Planificarà les activitats relacionades amb la producció integrada i de producció agrària ecològica, entre altres funcions. La segona és competent en qüestions d’alimentació, qualitat agroalimentària i indústries agroalimentàries. Supervisarà les actuacions en matèria d’inspecció de la qualitat i la lluita contra els fraus en la producció i comercialització agroalimentàries i planificarà les actuacions de foment i promoció dels productes agroalimentaris de qualitat i amb mencions de qualitat, l’artesania alimentària, fires, mercats, certàmens de productes agroalimentaris, xarxa d’agrobotigues i els hàbits de consum de productes alimentaris.

Identificar les necessitats de l’espai rural i garantir-ne les condicions de vida

LaSecretaria d’Agenda Ruraltindrà entres les seves funcions establir les polítiques en matèria de planificació territorial agrària, infraestructures agràries i regadius, recuperació d’espais agraris i de desenvolupament rural, així com de les polítiques en matèria forestal, fruits silvestres, pesca continental i activitats cinegètiques. Exercirà també les competències del Departament en les qüestions de la Política Agrària Comuna (PAC).

En depèn laDirecció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,que durà a terme la planificació i la gestió forestal sostenible per a l’adaptació al canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat, la prevenció d’incendis forestals, el foment de la biomassa forestal, la gestió d’espais naturals protegits, la posada en valor dels boscos madurs i la igualtat de gènere al món rural.

Protegir el fons marí i conservar la flota pesquera de Catalunya

El decret de reestructuració dona un nom nou a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, que ara s’anomenaDirecció General de Política Marítima i Afers Marítims. Aquesta Direcció General vetllarà per l’elaboració de polítiques marítimes i pesqueres, i els programes i plans en matèria de pesca, d’aqüicultura, d’oceanografia, de recerca marítima i d’afers marítims, els quals inclouen les activitats marítimes, tant les nauticorecreatives i les subaquàtiques de caràcter professional com d’esbarjo, i la formació nauticopesquera i nauticorecreativa. Però també serà la responsable d’impulsar la regulació normativa en matèria d’ordenació pesquera, de gestió dels recursos marins i de les zones de protecció pesquera o marisquera, i d’altres mesures de protecció dels recursos marins, de l’aqüicultura i el marisqueig, de les llotges de contractació, de la comercialització dels productes pesquers, de les activitats marítimes i de titulacions nàutiques i capacitació nauticopesquera, i fer-ne el seguiment, el control, la vigilància i la inspecció.

Onze organismes autònoms depenen del Departament d’Acció Climàtica

El nou Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té adscrits onze organismes públics autònoms.

Dependran de la Secretaria d’Acció Climàtica: l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’encarrega de la planificació i la gestió del cicle de l’aigua d’acord amb els principis bàsics de la Directiva marc de l’aigua i treballa per garantir l’ús sostenible dels recursos hídrics a Catalunya; l’Agència de Residus de Catalunya, competent sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial; elServei Meteorològic de Catalunya, responsable de la informació meteorològica de Catalunya; l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat, gestor del servei d’abastament d’aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat;el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible,un òrgan creat per assessorar el Govern i promoure la participació en l’àmbit de les polítiques i actuacions sobre el desenvolupament sostenible,i l’Institut Català d’Energia(ICAEN), que és l’organisme de la Generalitat per a la promoció de l’eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

La Secretaria d’Alimentació té adscrits: l’Institut Català de la Vinya i el Vi, dedicat a incentivar elsvins de qualitati fer-los més competitius amb vistes als mercats interior i exterior, impulsar la recerca, l’experimentació i la transferència de tecnologia, difondre el coneixement sobre els vins catalans i les Denominacions d’Origen i fomentar la cultura del vi; l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l’àmbit agroalimentari, i laSocietat Promotora d’Exportacions Catalanes,SA(PRODECA), que té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris i forestals catalans a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol i l’ajut a l’exportació dels esmentats productes.

Finalment, estan adscrits a la Secretaria d’Agenda Rural elCentre de la Propietat Forestal, òrgan que té com a objectiu promoure l’ordenació i la gestió dels boscos de titularitat privada, iForestal Catalana, SA, una empresa pública que realitza una variada gamma d’actuacions mediambientals i treballa per a la regeneració dels boscs públics i privats de Catalunya.