Els ministres d’Agricultura de la UE ratifiquen l’acord de la Política Agrària

juny 29, 2021 | Notícies

El Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca de la Unió Europea (UE) celebrat a Luxemburg el dilluns 28 de juny ha ratificat l’acord sobre la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027al que van arribar el passat divendres 25 de juny el Consell i el Parlament Europeu, amb el qual que finalitza amb èxit un procés que ha resultat molt complex, no exempt de dificultats, i una negociació que es va iniciar fa tres anys. Foto: MAPA

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, que ha destacat que l’acord suposa poder avançar cap a una nova política agrària més justa i sostenible des del punt de vista social, econòmic i ambiental, ha recordat que en aquest temps han sorgit situacions que han complicat la reforma de la PAC com la negociació el nou marc financer, sotmesa a la tensió del Brexit, els canvis en el col.legi de comissaris i al Parlament Europeu, la irrupció de noves prioritats polítiques a la UE com el Pacte Verd i la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19.

L’acord assolit proporciona, segons Planas, un marc equilibrat i estable perquè el sector agrari pugui planificar la seva activitat en els propers anys.

Espanya ha cobert els seus objectius, tant en la negociació sobre el Marc Financer Plurianual, primer, com en la específica de la PAC, i podrà disposar d’un pressupost per a ajuts a agricultors i ramaders de 47.724.000 d’euros per al període 2021-27, xifra similar a la de el període anterior, en un context de descens del 15% del pressupost comunitari per la sortida del Regne Unit de la UE.

La nova PAC que va en línia amb les noves demandes del segle XXI, no només és més social i mediambiental, sinó també més igualitària i amb decidides mesures per apostar pel necessari relleu generacional per assegurar també el futur del món rural.

Amb l’acord ratificat pels Ministres d’Agricultura de la UE es garanteix que aquest pressupost es podrà aplicar de forma equilibrada entre la necessària sostenibilitat ambiental i la imprescindible sostenibilitat econòmica per a l’activitat agrícola i ramadera, amb la suficient flexibilitat i temps perquè les explotacions puguin adaptar-se als canvis que es necessiten per afrontar aquesta nova etapa.

Ara, els Estats membres hauran d’elaborar un Pla Estratègic per adaptar l’aplicació de la PAC a la realitat de cada un d’ells, atenent a les necessitats i problemes específics dels diferents models d’agricultura, una de les aspiracions que ha vingut defensant Espanya. L’enfocament del reglament permet que aquest Pla Estratègic es pugui elaborar tenint en compte la distribució competencial espanyola, amb la participació efectiva per tant de les comunitats autònomes.

Es tracta d’un treball conjunt que garantirà la coherència i complementarietat de el pla en tots els territoris, ha explicat Planas. El ministeri convocarà en els pròxims dies una Conferència Sectorial monogràfica amb les comunitats autònomes per abordar l’aplicació de la PAC a Espanya.

Així mayteix, l’acord permet una major subsidiarietat en els estats membres per al disseny dels seus plans específics, les mesures poden ajustar-se a les necessitats cada país. El Pla Estratègic ha d’estar elaborat abans que finalitzi l’any per a la seva remissió a la Comissió Europea, a qui competeix la seva aprovació definitiva. Font: MAPA